top of page

Support Group

Public·11 members

Treptaj - Malcolm Gladwell.pdf


DarkoPolek:recenzijaMalcolmGladwell:Izvanprosjeka(Outliers),JesenskiTurk,Zagreb2009.prevela:KarmelaCindriAmerikipublicist(TheNewYorker)ipovjesniarMalcolmGladwellobjaviojeprolegodinesvojutreuknjigu,Outliers.TheStoryofSuccess,(Izvanprosjeka.Priaouspjehu)kojajeponovno,uznjegoveprethodnesjajneknjigeTipping Point (Toka preokreta) i Blink (Treptaj) postala jedna odnajitanijih i najprodavanijihsuvremenih knjiga svijeta. Zatopostojedobri razlozi.Gladwell jepostao svjetskipoznatpo svojimizvrsnouoblienimpriamao razmjerno sloenim teorijskim idrutvenimtemama:uprvoj knjizi, tema jekakoodmalihstvari(ideja,proizvoda)nastajuvelikeposljedice;udrugojjebilarijeonaembrzomnainumiljenjaiodluivanja(utreptaju).UknjiziIzvanprosjeka.Priaouspjehurijejeouzrocimairazlozimauspjehauivotu.Opetrazmjernosloenatema.Gladwelljujeizvrsnoobradioudesetpoglavlja.Osnovnajetezaknjigedanajeeneobraamopanjunasocijalnekontingencije, sluajnosti (ali ipravilnostiponavljanja)ljudskoguspjeha,ve smomnogoeespremnivjerovatiuuroenetalente,naslijeenuinteligencijuisl.psiholokogenetskekvalitete.Jednaodtakvihsocijalnihkontingencijaprimjericemoebitidatumiligodinaroenja.Akosenekaklasadjece(razred,sportskamomad)formirapremadatumuroenja,ondajejasnodaedijetekojejeroenouprvomdijelutakve godine biti fiziki imentalno razvijenije, te da e imati veeanse ui u kategorijuboljihpojedinacasvojeklase.Tojeisprvatekmalaprednost.Aliuzselekcijskekriterije,takvaesepoetnaprednostvjerojatnopretvoriti u stvarnu prednost (recimo ako dijete zbog poetneprednosti ubacimo unaprednirazred,uboljukolu,ustarijumomadisl.)Moglibismo,drugimrijeima,lakouzetiusvojerukemehanizampostizanjauspjeha(primjericeodreivanjemrazliitihdatumazaformiranjegeneracije/klase).Noneinimoto.Zato?Zatojerseupornodrimozamislidajeuspjehjednostavnorezultatpojedinanihzaslugaidasvijetukojemu smo svi odrasli i pravila koja kao drutvo stvaramo uope nisuvana. (str. 30) Drugatakvakontingencijamoebitiigodinaroenja.Razmotrimo primjer uspjehaBilla Gatesa. Za neka velika (genijalna) djela, bilo je potrebnomnogosluajnosti:primjerice,upisupojedinukolu,platnasposobnostroditelja,aliistotakoivrijednostnovumakojimasepojedinaczbogsretnihokolnostimogaoposvetitiprijenegolijenapraviosvojegenijalnodjelo.UsluajuBilla JoyaiBillaGatesa,Gladwell tvrdi:dasubiliroeniranije,nebimoglibititakorijetkipojedincikojima je bilo doputeno programiranje (igranje)na golemim prototipovima kompjutora u IBMu.Dasuroenikasnije,uvrijemekadasumainframekompjutorivepostaliuobiajeni,njihovarevolucionarnostnebidoladoizraaja.Drugimrijeima,akoste1975.vezavrili fakultetiradili,pripadalistestarojparadigmi.Upravostekupilikuu.Oenilise.Bebajenaputu.Noistotakonijedobroniakostepremladitoznaidatrebabitiroen1954.ili1955.KadajeroenBillGates?28.listopada1955.(str.5455).Nadalje,uostvarivanjuuspjeha,postojiipraviloo10000sativjebekojajepotrebnadabisepotpunosvladalanekavjetina primjerice sviranje klavira. Tek potom postajemovirtuozi.Meutim, djeca obino to nesvladavaju sama (jer10000sativjebe znaioko5 sativjebednevno tijekom10godina),vejepotrebnaokolinaroditelji,kojiepruitipraviokoliipoticajzatakavtrening.Ato je s inteligencijom? Kada razmotrimo klasu najinteligentnijihpojedinaca (s kvocijentominteligencijeviimod140),kaeGladwell,vidjetemodaimdaljnjepoveanjeinteligencijenedonosidrutvenuselektivnuprednost.Zatojetotako? Ikojikriterijuspjenostitrebapotraitizatakveiznimnepojedince?GladwellnaprimjeruRobertaOppenheimera(voditeljaManhattanProjekta), vieg socijalnog statusa, iChrisaLangama(iznimno nadarenog djeteta siromanih roditelja), odgovara daje klasno podrijetlo, a posebno nainophoenja ikomunikacijebogatihroditeljabitnodrukijiodophoenja sdjecomsiromanijihroditelja,takodapoetnoistesposobnostizavravajubitnorazliitimdrutvenimishodima.Osimtakvihkontingencija, tu jenaravnoiupornost,odnosnoadversity,prepreke,kojesukatkada,kodnekihpojedinaca,dobreza razvijanjeosobina ivjetinakoje se standardnonisutraileudrutvu.GladwellnavodiprimjerJoeaFloma,danasjednogodnajpoznatijihinajbogatijihpravnikanasvijetu,kojegakaoidova
Treptaj - Malcolm Gladwell.pdf

041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page